• انتخاب پلن کیفیت ترجمه
 • تنظیمات زبان مبدا و مقصد
 • انتخاب رشته/ گرایش
 • درخواست حذف منابع
 • انتخاب پلن کیفیت ترجمه
 • تنظیمات زبان مبدا و مقصد
 • انتخاب رشته/ گرایش
 • درخواست حذف منابع (References)
 • انتخاب پلن کیفیت ترجمه
 • تنظیمات زبان مبدا و مقصد
 • انتخاب رشته/ گرایش
 • درخواست حذف منابع (References)

مرحله اول - ارسال فایل

فایل های خود را بفرستید...

با استفاده از کلید "انتخاب فایل" فایل را انتخاب فرمایید، سپس کلید "ارسال فایل" را فشار دهید راهنمای ثبت سفارش ترجمه

فایل بارگذاری شده بایستی نام انگلیسی داشته باشد


pdf , doc , docx , jpg , jpeg , txt , rar , zip فایل های