ترجمه فوری

اگر برای ترجمه متن خود عجله دارید، می توانید از بسته های ترجمه فوری و نیمه فوری شبکه ترجمه بین الملل استفاده نمائید. زمان بندی سرویس های ترجمه شبکه ترجمه بین الملل، به شرح زیر است:

زمان بندی زمان ترجمه برای 250 کلمه هزینه
فوری 3 ساعت معمولی × 2
نیمه فوری 4 ساعت معمولی × 1.5
معمولی 6 ساعت معمولی