شماره حساب های شبکه ترجمه بین الملل

 • نام: بانک پاسارگاد
 • شماره حساب:
  1901-8000-119428
 • شماره کارت:
  5022291037714449
 • صاحب حساب:
  رضا تقی زاده افشاری
 • شماره شبا:
  IR660570190180011942811101
 • نام: بانک سامان
 • شماره حساب:
  9621-800-2097245
 • شماره کارت:
  6219861017692624
 • صاحب حساب:
  رضا تقی زاده افشاری
 • شماره شبا:
  IR470560962180002097245001
 • نام: بانک صادرات
 • شماره حساب:
  0108107534008
 • شماره کارت:
  6037691521763219
 • صاحب حساب:
  رضا تقی زاده افشاری
 • شماره شبا:
  IR910190000000108107534008
 • نام: بانک ملت
 • شماره حساب:
  5190322520
 • شماره کارت:
  6104337938547120
 • صاحب حساب:
  رضا تقی زاده افشاری
 • شماره شبا:
  IR330120020000005190322520
 • نام: بانک ملي
 • شماره حساب:
  0219194519005
 • شماره کارت:
  6037991885356695
 • صاحب حساب:
  رضا تقی زاده افشاری
 • شماره شبا:
  IR150170000000219194519005