سایر زبان ها

علاوه بر زبان های ذکر شده، ترجمه متون تخصصی و عمومی در زبان های اسپانیایی، ایتالیایی، ژاپنی، رومانیایی، کره ای، کردی، سوئدی و پرتغالی نیز توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد.

 

قیمت ترجمه اسپانیایی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

 

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

241000 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

228950 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

221720 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

212080 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

202440 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

190390 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

175930 ریال

 

 

 

قیمت ترجمه ایتالیایی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

215600 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

204820 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

198352 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

189728 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

181104 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

170324 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

157388 ریال

 

 

 

قیمت ترجمه ژاپنی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

418900 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

397955 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

385388 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

368632 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

351876 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

330931 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

305797 ریال

 

 

قیمت ترجمه رومانیایی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

557800 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

529910 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

513176 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

490864 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

468552 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

440662 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

407194 ریال

 

 

 

قیمت ترجمه کره ای به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

418900 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

397955 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

385388 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

368632 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

351876 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

330931 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

305797 ریال

 

 

 

قیمت ترجمه کردی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

215600 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

204820 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

198352 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

189728 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

181104 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

170324 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

157388 ریال

 

 

 

قیمت ترجمه سوئدی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

418900 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

397955 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

385388 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

368632 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

351876 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

330931 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

305797 ریال

 

 

قیمت ترجمه پرتغالی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

432560 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

410932 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

397955 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

380652 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

363350 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

341722 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

315768 ریال

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: